Cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ tư - 30/06/2021 04:57
2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, nên việc tạo chuyển biến ngay từ năm đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo tiền đề, tiềm lực và niềm tin để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.
Đồng chí Cao Thị Hòa An
Đồng chí Cao Thị Hòa An

Trao đổi với Báo Phú Yên, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các cấp, ngành trong toàn tỉnh khẩn trương chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình địa phương, đơn vị để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

* Sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công, Tỉnh ủy đã triển khai những nhiệm vụ gì để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, thưa đồng chí?

- Sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy đã khẩn trương ban hành, tổ chức thực hiện tốt Chương trình làm việc toàn khóa và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII, bảo đảm đúng quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 kịp thời, chặt chẽ để tạo sự đồng thuận, đồng tâm, nhất trí, quyết tâm trong toàn đảng bộ và nhân dân trong quá trình thực hiện.

Bám sát các văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang tập trung xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết để cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đạt kết quả cao nhất. Mới đây, tại Hội nghị lần thứ 3, Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến 7 dự thảo chương trình hành động, quy định của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Mới đây, tại Hội nghị lần thứ 3, Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến 7 dự thảo chương trình hành động, quy định của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HÀ MY

Ưu tiên hàng đầu là tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho cơ sở, người dân, doanh nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, cùng với tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của Phú Yên để phát triển; phát triển chuỗi đô thị ven biển, làm động lực cho sự phát triển chung của tỉnh; phát huy vai trò của kinh tế biển, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, phát huy giá trị văn hóa, ý chí khát vọng của người dân Phú Yên, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đưa tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững.

 * Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 là “Triển khai công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ”. Vậy đâu là giải pháp căn bản để thực hiện nhiệm vụ này?

- Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá này, trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII đề ra rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Xác định cán bộ là gốc của gốc, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, then chốt của then chốt, Tỉnh ủy đã dự thảo chương trình hành động về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình hành động này đã được Hội nghị Tỉnh ủy lần 3 thông qua và sẽ sớm hoàn thiện, ban hành trong thời gian tới.

Tỉnh ủy cũng xác định đạo đức là cốt lõi của cán bộ; nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tỉnh ủy sẽ ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; xây dựng bộ tiêu chí và thực hiện đánh giá người đứng đầu các cấp.

Cùng với đó, Tỉnh ủy sẽ thực hiện quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó sẽ coi trọng phòng ngừa, lấy “xây” là chính, kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với đột xuất theo chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, “tự soi, tự sửa” của tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, đặc biệt là ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp này, chúng ta sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, xây dựng tỉnh ta ngày càng phát triển.

* Theo đồng chí, để sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội vào kế hoạch của địa phương, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm gì?

- Nghị quyết của Đảng là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo và niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Để Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau khi Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chương trình hành động, nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt; bám sát các nội dung của Tỉnh ủy để tập trung xây dựng các chương trình hành động, nghị quyết, cụ thể hóa nội dung nghị quyết đại hội thành những kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, từ đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Cần phải xác định, việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ rất quan trọng, tiến hành xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ chứ không phải chỉ trong năm đầu tiên sau đại hội. Trên tinh thần đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần phải hành động ngay từ bây giờ và xuyên suốt trong thời gian đến để hiện thực hóa các mục tiêu đại hội đề ra, góp phần biến những quyết định của đại hội thành những kết quả thiết thực trong thực tiễn đời sống, góp phần xây dựng quê hương Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

* Xin cảm ơn đồng chí!

 

Cần phải xác định, việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ rất quan trọng, tiến hành xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ chứ không phải chỉ trong năm đầu tiên sau đại hội. Trên tinh thần đó, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần phải hành động ngay từ bây giờ và xuyên suốt trong thời gian đến để hiện thực hóa các mục tiêu đại hội đề ra...

HÀ MY (PYO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay1,768
  • Tháng hiện tại7,429
  • Tổng lượt truy cập2,095,613
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây