Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên: Năm 2021 đầy nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát phức tạp

Thứ ba - 04/01/2022 21:34
Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, đã ảnh hưởng đến hều hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là đời sống của người dân; đồng thời, hoạt động chuyên môn của cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ.
Trước khó khăn, thách thức đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng phương án làm việc nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức cơ quan, đồng thời để tất cả nhiệm vụ của cơ quan đều được theo dõi, giải quyết kịp thời, hiệu quả, không bị động. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành khối lượng lớn công việc, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh, trong đó đạt được một số kết quả tiêu biểu như:
Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để triển khai thực hiện trên toàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu danh mục vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực các huyện, thị, thành ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc năm 2021. Theo dõi, nắm tình hình, diễn biến các vụ án, vụ việc; thường xuyên trao đổi, phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết và kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chủ động tổ chức nhiều buổi làm việc với các cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và ban hành văn bản đôn đốc, đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết các vụ, việc đảm bảo tiến độ, thời gian quy định.

Cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Tỉnh ủy
 
Tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ theo quy định tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; tham gia với lãnh đạo UBND tỉnh, các ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tiếp dân; đã có 67 trường hợp người dân đến phản ánh, kiến nghị và được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp nhận, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo quy định. Trong năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành xác minh, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 22 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân do Thường trực Tỉnh ủy giao; nghiên cứu, xem xét xử lý 242 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Ban đảm bảo đúng quy định.
Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2021; trong đó, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết án hành chính tồn đọng hiện nay trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời phối hợp, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án hành chính tồn đọng. Từ 135 vụ án hành chính được thụ lý từ đầu năm 2021, qua giám sát, đôn đốc đến nay Tòa án đã giải quyết được 63 vụ, trong đó có 03 vụ án hành chính phức tạp, kéo dài, tồn đọng từ nhiều năm trước. Đến nay, còn 10 vụ án hành chính phức tạp, khó khăn, vướng mắc đang được Ban phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục đôn đốc, phối hợp giải quyết. Thông qua việc giải quyết dứt điểm các vụ án hành chính tồn đọng như nêu trên đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh; bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân; tạo môi trường an toàn, ổn định cho kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
 Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giải quyết 02 trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban; thành lập Đoàn giám sát và triển khai công tác giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng tại Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, giai đoạn từ năm 2018 đến nay theo kế hoạch. Triển khai công tác kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2021 trên địa bàn tỉnh; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy báo cáo Ban Nội chính Trung ương theo quy định.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp thực hiện công tác thẩm định nhân sự theo phân cấp đảm bảo chặt chẽ, kịp thời. Phối hợp đề xuất nội dung gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện quản lý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;...     
Những kết quả nêu trên là dấu ấn nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong năm 2021. Bước sang năm 2022, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự - xã hội và đời sống của nhân dân, cũng như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.
Với tinh thần quyết tâm cao, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục p
hát huy những ưu điểm, kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng tham mưu, nhất là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề phức tạp khác. Tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định; thực hiện hiệu quả công tác xử lý đơn, thư do Thường trực Tỉnh ủy giao, đơn, thư gửi đến Ban. Tập trung phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết các vụ án hành chính tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ án, vụ việc trong danh mục Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thị, thành ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc, vụ án Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, các vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Phú Yên.
Đồng chí Đào Bảo Minh - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay893
  • Tháng hiện tại47,169
  • Tổng lượt truy cập2,296,956
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây