Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên: Tham mưu hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022

Chủ nhật - 08/01/2023 20:06
       Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ngay từ đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã cố gắng khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 để tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan chức năng, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, công tác tiếp dân và xử lý đơn thư, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tư an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
       Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để triển khai thực hiện trên toàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu danh mục vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực các huyện, thị, thành ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc năm 2022. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động theo dõi, nắm tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của tổ chức, cá nhân nào”.
       Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh kịp thời theo đúng quy định của Trung ương. Ngay sau khi thành lập, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Tham mưu, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các phiên họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo; tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Đoàn rà soát tổ chức thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, giai đoạn từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
      Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp 153 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; đề nghị các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thấu tình đạt lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, trả lời cho người dân biết trong thời gian sớm nhất. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thành lập Tổ công tác nắm tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết đơn của công dân theo kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Tổ công tác đã xây dựng Kế hoạch rà soát, nắm tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết đơn thư của công dân tại các địa phương; trước tiên, tập trung rà soát các trường hợp khiếu kiện phức tạp, kéo dài tại thị xã Đông Hòa (04 trường hợp), huyện Tuy An (03 trường hợp) và báo cáo, tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết theo quy định.
       Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng giải quyết số lượng đơn thư lớn gửi tới Ban. Trong năm 2022, có 402 đơn, thư đã được Ban xử lý, giải quyết, tăng 154 đơn, thư so với năm 2021. Cán bộ của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết hiệu quả đối với 94 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó có những đơn thư mang tính bức xúc, kéo dài nhiều năm nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm; báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đối với 05 trường hợp có nội dung phức tạp; tham mưu giải quyết dứt điểm 02 vụ án trong tổng số 10 vụ án hành chính tồn đọng, kéo dài. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để vượt cấp lên Trung ương, hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự, không để các đối tượng lợi dụng gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn; kết hợp hiệu quả công tác đối thoại với nhân dân để lắng nghe, thấu hiểu, trao đổi, giải thích để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận thực hiện.
       Để góp phần trang bị những kiến thức, nghiệp vụ cơ bản về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ làm công tác tham mưu ở cấp huyện, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 09 huyện, thị, thành ủy, với hơn 600 cán bộ tham gia, nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
       Những kết quả nổi bật nêu trên là quá trình cố gắng, nỗ lực, chung sức, đồng lòng, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy trong điều kiện cơ quan còn thiếu cán bộ. Bước sang năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi dự báo còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với tinh thần quyết tâm và khí thế mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề phức tạp khác; phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết các vụ án hành chính tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định; thực hiện hiệu quả công tác xử lý đơn, thư do Thường trực Tỉnh ủy giao, đơn, thư gửi đến Ban. Đồng thời, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ án, vụ việc trong danh mục Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực các huyện, thị, thành ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc, vụ án Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, các vụ việc nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Phú Yên.
                                                                                                        Đồng chí Đào Bảo Minh
  UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại47,199
  • Tổng lượt truy cập2,296,999
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây