Ban Dân vận hai tỉnh Phú Yên và Bình Định: Chuyển biến tích cực sau 5 năm triển khai các chương trình phối hợp

Thứ ba - 08/06/2021 20:39
Phú Yên và Bình Định có 6 xã thuộc địa bàn giáp ranh là Đa Lộc, Xuân Lãnh, Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) và Canh Hiệp, Canh Hòa, Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định). Sau 5 năm triển khai chương trình phối hợp, đẩy mạnh công tác dân vận đối với vùng giáp ranh giữa 2 Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên và Bình Định, đời sống kinh tế - xã hội ở đây có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được giữ vững.
Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015-2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: TẤN TOÀN
Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015-2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định. Ảnh: TẤN TOÀN

Trước đây, một bộ phận đồng bào ở địa bàn hai huyện giáp ranh còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước tình trạng xâm canh, xâm cư trên đất trồng rừng sản xuất giữa các xã chưa được giải quyết triệt để. Một số đối tượng lợi dụng địa bàn miền núi, sự nhẹ dạ của đồng bào dân tộc thiểu số, lén lút, móc nối truyền đạo trái pháp luật, có nguy cơ gây chia rẽ khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Chú trọng chính sách

Trước thực trạng trên, thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên và Bình Định đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, với nhiệm vụ trọng tâm là định hướng, hướng dẫn Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Xuân và Ban Dân vận Huyện ủy Vân Canh phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo.

Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy hai tỉnh, Ban Dân vận Huyện ủy các huyện Đồng Xuân, Vân Canh đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương phối hợp làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng trong nhân dân, thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều; tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, các ban đã xây dựng và phát huy vai trò, ảnh hưởng của già làng, trưởng thôn, buôn và người có uy tín trong vùng; tích cực vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, không nghe theo sự dụ dỗ, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận luôn chú trọng phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên, xóa đói, giảm nghèo trong nhân dân.

Bên cạnh đó, các địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả đề án Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tăng cường giao lưu văn hóa của mỗi dân tộc. Điển hình như các lễ hội trống đôi, cồng ba, chiêng năm (di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) của hai dân tộc Ba Na, Chăm do huyện Đồng Xuân tổ chức tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh đều có các đội đến từ các xã Canh Liên, Canh Hiệp, Canh Hòa tham gia. Lễ hội là dịp các dân tộc anh em trên địa bàn huyện Đồng Xuân, huyện Vân Canh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển, bên cạnh đó cũng dần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan...

Hiệu quả cụ thể

Nhờ kịp thời rà soát, cân đối, bổ sung các nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016-2020, bằng nguồn vốn của Trung ương và địa phương, huyện Đồng Xuân đã đầu tư 114 dự án với tổng giá trị trên 46 tỉ đồng, huyện Vân Canh đã đầu tư 320 dự án với tổng giá trị 392,7 tỉ đồng. Các địa phương hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Việc kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vùng đồng bằng với các xã, thôn, buôn, làng để giúp đỡ, tạo điều kiện các địa phương phát triển, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo ngày càng hiệu quả. Bình Định có 56 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vùng đồng bằng giúp đỡ 28 làng khó khăn của huyện Vân Canh; Phú Yên đã có 15 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh giúp đỡ 9 xã nghèo huyện Đồng Xuân và 50 cơ quan, đơn vị của huyện giúp 24 thôn, buôn khó khăn trên địa bàn huyện.

Thực hiện các chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt bình thường, các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo thuần túy đã được xem xét, giải quyết thỏa đáng. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn hai huyện; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo; vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phát động, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội giữa hai tỉnh và hai huyện giáp ranh tiếp tục được tăng cường, giữ vững ổn định. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, diễn biến tư tưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số và trong đồng bào có đạo, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc mâu thuẫn trong thanh niên giữa các buôn, làng giáp ranh; các lực lượng an ninh chủ động phòng ngừa, theo dõi, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và số đối tượng chính trị, phản động, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giữa hai địa phương.

Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định tiếp tục xây dựng và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. Theo đó, chương trình sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn Ban Dân vận các địa bàn giáp ranh tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; các chương trình, dự án ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi; chủ động nắm bắt thông tin về tình hình dân tộc, tôn giáo giữa các huyện, kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh giữa các địa bàn giáp ranh, giúp đồng bào yên tâm sản xuất, canh tác, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư.

LÊ THỊ NGỌC HOA
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
(PYO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập37
  • Hôm nay2,800
  • Tháng hiện tại60,761
  • Tổng lượt truy cập1,801,439
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây