Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Thứ sáu - 06/01/2023 01:51
2022 là năm Đảng ta tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tại Hội nghị Trung ương Đảng 4, 5, 6 đều ban hành các văn kiện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị Trung ương 4 ban hành Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Hội nghị Trung ương 5 ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Hội nghị Trung ương 6 ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đây là những vấn đề rất cơ bản, trọng tâm trong lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ta triển khai liên tục, đồng loạt trong năm 2022.

Đợt sinh hoạt chính trị sát thực, phù hợp hơn với tình hình mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và triển khai thực hiện trong toàn Đảng và toàn dân. Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch 03-KH/TW, ngày 1/12/2021 để thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Kế hoạch 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; Kế hoạch 12-KH/TW, ngày 28/11/2022 về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW. Trên cơ sở đó, các ban, bộ, ngành trung ương, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn… triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng và kế hoạch của Bộ Chính trị.

Ở Phú Yên, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 72-KH/TU, ngày 31/3/2022 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 63-KH/TU, ngày 21/2/2022 để triển khai thực hiện Kế luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch 03-KH/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 111-KH/TU, ngày 31/10/2022 thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch 07-KH/TW của Bộ Chính trị và đang xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương Đảng và Kế hoạch 12-KH/TW của Bộ Chính trị.

Đáng chú ý, trong năm 2022, trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương trong việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó có đề ra nhiệm vụ trọng tâm là “Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…”.

Để triển khai nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 40-HD/BTGTU, ngày 21/2/2022 và Công văn 844-CV/BTGTU, ngày 18/3/2022 hướng dẫn cụ thể đối tượng, nội dung, cách thức tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Mục tiêu của đợt sinh hoạt chính trị lần này được xác định là cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới; quy mô sâu rộng hơn, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị; đối tượng gồm cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên.

Đa dạng hình thức tổ chức

Hình thức tổ chức lần này cũng rất đa dạng như tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; hội nghị chuyên đề, hội thảo, tọa đàm khoa học… Trong đó, các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải dựa trên các nội dung kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và những nội dung được nghiên cứu, học tập, quán triệt về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tập thể, cá nhân; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới. Các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần sau là tập trung góp ý vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của tập thể, cá nhân trong hội nghị lần trước; biểu dương những cách làm hay, hiệu quả; chấn chỉnh, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt.

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhất là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; tự soi lại mình, gia đình mình, đơn vị mình để tự sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế, khuyết điểm; không đứng ngoài cuộc. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng; làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng dịp này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng. Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác. Giữ vững nguyên tắc của Đảng, thật sự phát huy dân chủ trong Đảng; cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự giác, thẳng thắn, trách nhiệm cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

Từ khi triển khai đợt sinh hoạt chính trị đến nay, 13/13 cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 6/6 ban chấp hành đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và 100% tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Bên cạnh đó, các cấp ủy chỉ đạo đưa nội dung Kết luận 21-KL/TW của Trung ương Đảng vào sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ, hội, đoàn thể và triển khai cho các đảng viên viết bản cam kết thực hiện nghiêm Kết luận 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tỉnh ủy cũng đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình vào ngày 30/9/2022, qua đó đánh giá khá toàn diện những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; tập trung nhận diện sâu sắc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, thực hiện Hướng dẫn 47-HD/BTGTW ngày 4/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn 44-HD/BTGTU, ngày 13/4/2022 triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức các hội nghị, cuộc sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư. Đến nay, 13/13 huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề; hơn 80% chi, đảng bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh về giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với việc xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên trong tình hình mới.

Việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị đã giúp các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên thấy rõ tính cấp bách, sự cần thiết trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm trong việc tu dưỡng đạo đức cách mạng, củng cố, giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng tốt vai trò, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

ĐẶNG HỒNG THÁI (Theo PYO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay883
  • Tháng hiện tại47,159
  • Tổng lượt truy cập2,296,946
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây