Chức năng, nhiệm vụ Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên

Thứ sáu - 23/04/2021 14:38
Chức năng nhiệm vụ Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên
TỈNH ỦY PHÚ YÊN
*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Phú Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2018
 
Số  08-QĐi/TU

 
QUY ĐỊNH
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy
-----
- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020;
Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy như sau:
Điều 1. Chức năng
1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng; cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp và Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy.
Điều 2. Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện
a) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng phù hợp với địa phương.
b) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về hoạt động và đánh giá công tác năm của các cơ quan nội chính địa phương (Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Tòa án, Viện kiểm sát, Tư pháp, Thanh tra, Thi hành án dân sự, Hải quan), Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh… và một số cơ quan có liên quan trong lĩnh vực nội chính, tư pháp ở tỉnh.
d) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.
đ) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư được Thường trực Tỉnh ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân.
e) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương theo quy định.
g) Sơ kết, tổng kết về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
a) Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính địa phương thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
c) Chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng ở địa phương.
d) Chủ trì hoặc phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý một số vụ việc, vụ án có sự chỉ đạo xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.
đ) Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính đảng cho cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác nội chính đảng của các cấp trong Đảng bộ tỉnh.
3. Thẩm định, thẩm tra
a) Các đề án, văn bản về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
b) Tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh về những nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
4. Phối hợp
a) Với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.
b) Với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
c) Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với một số chức danh tư pháp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ.
d) Với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan có liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.
đ) Với Văn phòng Tỉnh ủy giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.
Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn
1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong tham mưu, đề xuất cho cấp ủy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Được yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy bàn về nội dung thuộc lĩnh vực do Ban phụ trách.
4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điểm 1.2.1, Khoản 1.2, Mục 1, Phần I Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Điều 4. Tổ chức bộ máy, biên chế
1. Tổ chức bộ máy
a) Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy gồm có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.
b) Cơ cấu tổ chức gồm có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phòng Theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp.
- Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng.
- Phòng Tổng hợp, tiếp dân và xử lý đơn, thư.
2. Biên chế
Trước mắt sử dụng số biên chế đã được giao cho cơ quan (theo Công văn số 950-CV/BTCTU ngày 01/12/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy), đồng thời thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương. Sau khi sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và đề án vị trí việc làm được cấp thẩm quyền phê duyệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giao biên chế phù hợp.
Điều 5. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương
a) Chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; thực hiện chế độ báo cáo và đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy các vấn đề thuộc trách nhiệm, lĩnh vực được phân công.
b) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Nội chính Trung ương.
2. Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh
Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện      các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
b) Được mời dự, tham gia ý kiến tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh bàn về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.
4. Đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy
Phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, góp ý với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính theo phân cấp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác nội chính.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ Quy định này, Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc của cơ quan; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc cơ quan để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức phù hợp chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.
2. Các ban Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm thi hành Quy định này.  
3. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 2883-QĐ/TU, ngày 26/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương, (b/c)                                                           
- Ban Nội chính Trung ương, (b/c)                                                                              
- Vụ địa phương - Ban NCTW,                                                                         
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh,
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU, BTCTU.   

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay375
  • Tháng hiện tại15,121
  • Tổng lượt truy cập2,312,107
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây